Job Application

"By signing and submitting this application form, I expressly consent to the collection, processing and use of my personal information and/or sensitive personal information disclosed herein by IMERCH. I understand that any and all processing of my personal information shall be made for legal purpose/s related to my job application and that IMERCH shall use the same only for the purposes for which it is collected. I also understand that IMERCH shall keep these personal information confidential and all reasonable steps will be taken for its protection in accordance with the Data Privacy Act."

"Sa pamamagitan ng pag-pirma at pagsusumite ng application form na ito, malinaw akong pumayag sa pagkolekta, pagproseso at paggamit ng aking personal na impormasyon at / o sensitibong personal na impormasyong isiniwalat dito ng IMERCH. Naiintindihan ko na anuman at lahat ng pagproseso ng aking personal na impormasyon ay dapat gawin para sa ligal na layunin kaugnay sa aking aplikasyon sa trabaho at ang IMERCH ay dapat din gamitin ang mga kinolektang imporasyong para lamang sa parehong layunin. Naintindihan ko din na itatago ng IMERCH ang mga personal na impormasyon na ito at ang lahat ng mga makatwirang hakbang ay gagawin para sa proteksyon nito alinsunod sa Batas “Data Privacy Act”.